Terug

Vanaf 15 januari zijn wij weer open! Kom gezellig shoppen in onze winkel in Zoetermeer. Klik hier voor onze openingstijden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Versie 19 oktober 2021

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Marlaine zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij Marlaine zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Marlaine zijn vrijblijvend en Marlaine behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Marlaine. Marlaine is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Marlaine dit mede binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. 
3.2 Voor verzending binnen Nederland brengen wij €6,95 in rekening. Boven een orderbedrag van € 75,- berekenen wij geen verzendkosten. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling.
Voor verzending naar België, Duitsland en Luxemburg  zijn de verzendkosten €7,95. Boven een orderbedrag van € 75,- berekenen wij geen verzendkosten voor België. Voor brievenbus post in andere landen dan Nederland gelden dezelfde tarieven als pakketpost in het betreffende land. 
3.3 Uw bestelling kan gratis op afspraak worden afgehaald in Zoetermeer. U ontvangt de details hierover bij uw bestelling.
3.4 Betaling kan geschieden door middel van bankoverschrijving, iDEAL en PayPal doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betaling worden géén extra kosten berekend. Na betaling ontvangt u direct via email een bevestiging met daarin een overzicht van de producten, de kosten en het betaalde bedrag. Tevens is er de mogelijkheid om met Afterpay achteraf te betalen.

Artikel 4. Levering 
4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling via Post-NL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De klant heeft de keuze om het pakket per reguliere post te verzenden. De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant. Bij verzending via reguliere post kan Marlaine niet verantwoordelijk worden gesteld voor poststukken die niet zijn aangekomen. 
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan. 
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Reclamaties en retourzending 
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden via email naar [email protected] Indien binnen deze termijn door Marlaine geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, wordt Marlaine geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 
5.2 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen het product ongedragen en niet beschadigd met labels, zonder opgaaf van reden te retourneren aan Marlaine. Indien het product omwille van schade of een defect niet aan uw verwachtingen voldoet, is het aan Marlaine om te besluiten om over te gaan tot eventuele restitutie van de verzendkosten. Marlaine zal in dat geval binnen 30 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten. In beide gevallen, indien van toepassing, onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. Deze verzendkosten worden beschouwd als vergoeding van de administratiekosten voor het retour zenden. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Marlaine en de producten van Marlaine voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Marlaine is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
6.2 Marlaine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Marlaine. 
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Marlaine jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Marlaine verschuldigd is. 
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Marlaine, dan wel tussen Marlaine en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Marlaine, is Marlaine niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Marlaine.

Artikel 7. Overmacht 
7.1 Marlaine heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Marlaine gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Marlaine kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen 
9.1 Indien u aan Marlaine bij bestelling opgave doet van een adres, is Marlaine gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Marlaine schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
9.2 Wanneer door Marlaine gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Marlaine deze voorwaarden soepel toepast. 
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Marlaine in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Marlaine vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
9.4 Marlaine is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10.3 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »